logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  13 มิถุนายน 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล)
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่)
  7 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ
  31 มกราคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
  15 มกราคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ
  20 ตุลาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต และอาคารสำนักงานฯ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์ฯ
  15 กรกฎาคม 2559
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก และอาคารสำนักงานฯ
  11 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนาย
  10 มีนาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ธันวาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
  5 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เรื่อง สอบราคมจ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างงานบริการับถมที่ดิน (72.14.15.02) เพื่อเตรียมพื้นที่สร้างอาคารพักอาศัย
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 7 ยูนิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารั้วคอนกรีต ถนน+ลานคอนกรีต รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงฯ
  25 กันยายน 2558
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการรับถมที่ดิน (72.14.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 กันยายน 2558
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 กันยายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
  16 กันยายน 2558
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาถมดินฯ
  28 สิงหาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  19 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  8 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
  1 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู
  30 เมษายน 2558
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  19 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งสถานที่ภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีแห่งใหม่ฯ
  3 มีนาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในฯ
  3 มีนาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 21 รายการ
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  12 มกราคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งตาข่ายโครงเหล็กกันนกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท
  30 ธันวาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานฯ
  17 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานพื้นที่เพชรบุรีแห่งใหม่
  3 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชบุรีแห่งใหม่
  16 ตุลาคม 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  30 กันยายน 2557
 • การเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุ
  8 กันยายน 2557