logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีธรรมาภิบาล

 

ภารกิจ

    1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

    2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ

    3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และเป็นมาตรฐานสากล

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

(อัตรากำลังข้าราชการ 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

    1. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตร ประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร

    2. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

    3. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

    4. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า

    5. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา

    6. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา

    7. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์

    8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

(อัตรากำลังข้าราชการ 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน)

    1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด

    2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย

    3. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์

    4. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า

    5. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์

    6. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม

    7. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน

    8. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538

    9. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ

   10. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

   11.ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

   12. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ

   13. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

   14. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

   15. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้

   16. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

   17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

(อัตรากำลังข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

 

    1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

    2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

    3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน

    4. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

    5. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ

 

ส่วนบริหารทั่วไป
(อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

 

   1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

   2.ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3. ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ

   4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง

   5. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

   6. ประสานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี

   7. เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท

   8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ

   9. เร่งรัดติดตาม จัดเก็บ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ

   10. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ

   11. ร่างหนังสื่อราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด

   12. พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร

   13. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

   14. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ

   15. ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์

   16. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

   17. ประสานงานและดำเนินการรับจองและจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกที่ผลิตในวาระโอกาสต่าง ๆ

 

พันธกิจ

    1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
    2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
    3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
    4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

    
 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 931 ครั้ง