logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ประจำสักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
  19 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  19 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  15 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  7 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ (ครั้งที่ 3)
  17 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแลบัญชี
  17 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  19 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  16 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  16 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  16 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  16 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  3 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  24 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  20 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  29 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  31 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
  25 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ิสิงห์บุรี
  25 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนด ว้น เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  18 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
  30 ธันวาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  12 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  12 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือน
  8 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศตจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  22 ตุลาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  17 ตุลาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  3 ตุลาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  3 ตุลาคม 2559