logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 มิถุนายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และอาคารสำนักงานฯ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 กรกฎาคม 2559
 • ประกวดราคาจ้างงานบริการรับถมที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 กันยายน 2558